IE-metoden (Identifikation skapar Empati)

I Abrahams Barns skolprogram används den speciellt utarbetade IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Denna går ut på att läraren berättar, eleverna lyssnar, ”tar en roll” och fortsätter berättelserna i tal och/eller skrift. Genom inlevelse i litterära eller historiska människoöden växer språkfärdigheten – och än viktigare – den empatiska förmågan hos deltagarna.

Identifikation är empatiträning…

Processen ser ut så här: Läraren väljer ut en berättelse som passar det pedagogiska sammanhanget. Eleverna lyssnar och väljer en roll ur berättelsens persongalleri och går in i denna roll och fortsätter skrivandet, alltid i jag-form. Elevens egna erfarenheter integreras med den litterära gestaltens.

– Om jag vore i dina kläder…

Identifikationsmomenten i den pedagogiska processen tar sin utgångspunkt i detta gamla talesätt. Eleverna ges stöd i att förstå hur ”den andre” känner och tänker, varför han eller hon handlar på det ena eller det andra sättet.

”Empati innebär att man placerar sig i en annan persons inre verklighet utan att bli hotad av den andres upplevande.” (Ulla Holm, Empati: Att förstå andra människors känslor, Natur och Kultur 1987)

Empati är förmågan att tänka sig in i en annan människas inre värld. En empatisk person anar vad ”den andre” känner och tänker. Mellan identifikation och distans är det i dagligt liv viktigt med balans. Är det fråga om en litterär gestalt förhåller det sig annorlunda. Det är möjligt att gå längre in i rollen utan att känna sig hotad av den andres upplevelser.

Genom reflekterande och skrivande och upprepat reflekterande utvecklar eleven sitt språk och därmed sina möjligheter att hitta ord för subtila känslor. Ordförrådet berikas och diversifieras. En ökad förståelse för hur ”den andre” upplever och tolkar världen växer fram i processen.

● IE-metoden passar för alla ämnen och kompletterar andra läromedel.

● IE-metoden är ett utmärkt verktyg och berättelsen ett utmärkt stoff.

● IE-metoden är lika effektiv för äldre elever som för yngre.

● IE-metoden tar vara på allas integritet – dvs man kan behålla sin kulturella särart utan att bli isolerad, samtidigt som den uppfordrar till ett självreflekterat vidgande av de egna perspektiven.

● IE-metoden är ömsesidig. Abrahams Barns pedagogiska strategi är interkulturell i den meningen att den skapar förutsättningar för en ömsesidig, respektfull relation mellan människor med olika ursprung, tradition och trosuppfattning.

Litteratur:
Ulla Holm, Empati: Att förstå andra människors känslor, Natur och kultur 1987
Hjalmar Sundén, Religionen och rollerna, Stockholm 1959

IE-metoden i en gymnasieklass våren 2012

Elever i årskurs 3 från klass NV09b på Nyköpings gymnasium Gripen har under vårterminen 2012 använt sig av IE-metoden i ett projekt om de mänskliga rättigheternas historia. De har utgått från Ove Brings bok De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen. Varje elev har valt en person som man fördjupat sig i gällande den personens liv, agerande och åsikter. Därefter har eleven skrivit en ny fiktiv text i jag-form där man identifierat sig med personen man studerat. Det kan till exempel vara ett brev, en dagboksanteckning eller en artikel.

Exempel på texter som skrivits:

Frida Sköld är Madame de Staël

Sammanfattning

Fabian Hugert är Kurt Gerstein

Sammanfattning

Julia Rehn är Sophie Scholl

Sammanfattning

Johan Häggblom är Raoul Wallenberg

Sammanfattning

Emilia Linder Viktorsson är Anna Politkovskaja

Sammanfattning

Övriga elevtexter från utställning på The Global Village Lecture 2012:

Akbar den store, Aldous Huxley, Charles Dickens, Eglantyne Jebb, Eleanor Roosevelt, Fredrika Bremer, Harriet Beecher Stowe, Jane Austen, John Stuart Mill, Kofi Annan, Konfucius, Kyros den II, Raphael Lemkin.

UNDP, FN:s utvecklingsprogram

Projektet presenteras utförligt på UNDP, FN:s utvecklingsprograms hemsida: Globala Målen

För att komma direkt till projektet som vänder sig till gymnasiet.
Mänskliga rättigheter i ett historiskt och globalt perspektiv.